- Magazín Gnosis - https://magazin.gnosis.cz -

Jaké jsou výsledky klimatické konference v Paříži?

Od 30. listo­padu do 12. prosince 2015 se v Paříži konala 21. konfe­rence smluv­ních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC), známá také pod zkratkou COP21 (21st Confe­rence of the Parties). Hlavním cílem této konfe­rence bylo uzavřít mezi­ná­rodní dohodu, jež je právním rámcem pro globální klima­tickou poli­tiku na další dese­ti­letí. Její uzavření zavr­šilo něko­li­ka­leté mezi­ná­rodní jednání. Zase­da­jící země (téměř dvě stovky zemí světa) se shodly, že do konce století udrží globální otep­lo­vání pod hranicí 2 stupňů Celsia a budou se snažit směřovat k ještě nižšímu teplot­nímu cíli 1,5 stupně. A dále by měl svět také ve druhé polo­vině století dosáh­nout rovno­váhy mezi vypouš­tě­nými emisemi a emisemi přiro­zeně pohl­co­va­nými v přírodě tak, aby byly výsledné emise nulové.

Logo konference v Paříži.

Přísliby jednot­li­vých států nejsou závazné, důle­žitá teď bude imple­men­tace dohody. Nejprve ji musí ratifi­kovat nejméně 55 zemí a musí zahr­novat nejméně 55 % světo­vých emisí skle­ní­ko­vých plynů. Důle­žitou roli pro pravi­delné pěti­leté vyhod­no­co­vání národ­ních plánů a možné zvyšo­vání závazků, bude vhodně zvolený vyhod­no­co­vací mecha­nismus. Našli se i kritici, jenž výsledek jednání ozna­čili za málo ambi­ci­ózní.

Světové konfe­rence věno­vané změně klimatu se konají každo­ročně již déle než 20 let. Jejich cílem je zhod­notit imple­men­taci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC) a přicházet s novými kroky potřeb­nými k jejímu prove­dení.

Jaké budou mít klimatické změny dopad pro Českou republiku?

Poten­ci­ální nedo­statek vody je pro Českou repub­liku skutečně ten nejvíce alar­mu­jící problém. Podle centra výzkumu globální změny „Czech­Globe“, která v České repub­lice funguje již řadu let, společ­nost začíná otázky klima­tic­kých změn vnímat daleko pozor­něji. Czech­Globe napří­klad spolu­pra­cuje na speci­álním projektu Inter­sucho, který se zamě­řuje na moni­to­ring sucha v země­dělské půdě. Systém slouží jednot­livým země­dělcům, kteří každý den dostá­vají infor­mace o obsahu vody v půdě na svých pozem­cích. Naproti častěj­šímu výskytu sucha můžeme očekávat četnější náhlé povodně. Je potřeba celkově změnit přístup a na změny klimatu se adap­tovat.

Hlavní témata konference

Důležití členové

Stanoviska

Česká repub­lika se zavá­zala snížit emise u pracho­vých částic od roku 2020 o 16 % proti úrovni z roku 2005. Od roku 2030 o 60%. Česká repub­lika v současné době produ­kuje přibližně 12 tun emisí CO2 ekvi­va­lentu na osobu ročně a naším cílem je toto číslo výrazně snížit a přiblížit se průměru EU, což je 7 tun CO2 ekvi­va­lentu na obyva­tele.

Podle kritiků však dlou­ho­dobý cíl není dosta­tečně konkrétní a chybí závazné kroky, které by k němu vedly. Jsme na začátku konce éry fosil­ních paliv. Cíl udržet průměrnou globální teplotu výrazně pod dvěma stupni, ideálně pod jedním a půl stupněm, dává nejzra­ni­tel­nějším zemím šanci dopady změny klimatu lépe zvlád­nout.

Ofici­ální stránky konfe­rence: http://www.cop21.gouv.fr/en

Autor: Silvie Drabinová
 

Článek vznikl v rámci projektu „Počítáme s vodou“ spolufinancovaného Státním fondem životního prostředí České republiky. Více informací na téma HDV najdete na www.pocitamesvodou.cz a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na poradna@ekocentrumkoniklec.cz.

Šipka http://www.pocitamesvodou.cz/
 

Další články v rubrice: