mapa stránek || vyhledávání

Víte, co je modro-zelená infrastruktura?

Modro-zelená infrastruktura (dále jen „MZI“) je propojená síť vodních a zelených prvků aplikovaných v interiéru měst i mimo ně takovým způsobem, aby se v zájmové oblasti zadržela voda, zlepšilo ovzduší, mikroklima či situace s klimatickými dopady. MZI reaguje primárně na změny klimatu, velmi významná je však i v sekundárních dopadech, např. pozitivně ovlivňuje kvalitu vody v tocích. Aplikace tohoto typu opatření je pro životní prostředí a zdraví člověka významnou složkou.
 

Typy modro-zelené infrastruktury
 

Modrá infrastruktura

Obr. č. 1 – Modrá infrastruktura / Zdroj: Adapterraawards.cz

Opatření lze rozdělit do několika kategorií. Modrá infrastruktura je soubor prvků zadržujících vodu ve městě (obr. č. 1), ale i v krajině, což může mít zásadní vliv na mikroklima a koloběh vody v krajině. Mnohdy je tento typ také pojmenováván jako hospodaření s dešťovou vodou. Cílem je zadržet ve městě maximum srážkových vod. Bez realizace tohoto typu opatření všechna přitékající voda odtéká do podzemní kanalizace.  Dochází tak k jejímu přetížení, z toho důvodu je nutná výstavba odlehčovacích komor. V maximální možné míře je nutné napodobit přirozené odtokové charakteristiky. Návrh na hospodaření s dešťovou vodou by měl fungovat pro všechny typy srážkové aktivity. 
 

Zelená infrastruktura

Obr. č. 2 – Zelená infrastruktura

Do kategorie zelené infrastruktury lze řadit vegetační střechy, vertikální zeleň nebo městské parky (obr. č. 2). Dle Davida Hory ze společnosti Treewalker byla zeleň dříve vnímána v první řadě jako estetický, případně kulturně-sociální prvek. Dnes převažují především adaptační cíle a správné začlenění zeleně do území. Vegetace je pro města velmi důležitá. Snižuje negativní vlivy dopadajícího záření, zachycuje škodlivé částice, snižuje teplotu v okolí, působí protihlukově, udržuje přirozený koloběh vody a má estetickou funkci. Cílem je dosáhnout určitého podílu zeleně tzv. MZI index, který je jistým měřítkem pro vytvoření žádaného mikroklimatu z hlediska zdraví. Stojí za zmínku, že právě aplikace prvků zelené infrastruktury zvyšuje hodnotu a efektivnost služeb.
 

Šedá infrastruktura

Vedle zelené a modré infrastruktury registrujeme také infrastrukturu šedou, která představuje stavebně-technická opatření. Jedná se například o permanentní či mobilní protipovodňové bariéry zabraňující rozlivu řek do zranitelných oblastí. Adaptaci lze za pomocí šedých opatření realizovat na úrovni jednotlivých budov, ulic, městských částí i celých měst. Výhodou je možnost uplatnění na omezeném prostoru, díky čemuž mají realizace velký potenciál při adaptaci urbanizovaných oblastí a sídel. Často se však jedná o specializovaná, statická či omezeně flexibilní opatření bez přesahu do dalších oblastí zranitelnosti či bez vedlejších přínosů. Snahou je tento typ infrastruktury implementovat společně s dalšími typy adaptačních opatření.

Mimo vyjmenované skupiny opatření je vhodné zmínit měkká opatření. Měkká neboli netechnická opatření jsou založena na chování lidí a jejich informovanosti.
 

Překážky realizace a právní rámec

Nedílnou součástí kvalitně odvedené práce je komplexní znalost zájmového území. Jak uvádí Klára Filaunová, specialistka pro strategie a urbánní procesy, je nutné určit, které zásahy je možné uskutečnit hned a které vzhledem k limitům území vyžadují delší časový rámec. Architekt Šimon Vojtík upozorňuje na to, že zejména u menších měst a obcí hrají velkou roli v realizaci dotace, které se vypisují z velké části na komplexnější řešení než jednotlivé segmenty modro-zelené infrastruktury.

Podmínky a možnosti adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modro-zelené infrastruktury jsou ukotveny v mnoha dokumentech. Kromě nového stavebního zákona existují na území České republiky legislativní i nelegislativní dokumenty, které s MZI souvisejí, např. zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Politika architektury a stavební kultury České republiky nebo Plán adaptace měst na změnu klimatu prostřednictvím modro-zelené infrastruktury. Na mezinárodní úrovni se modro-zelené infrastruktuře věnuje například Strategie EU pro zelenou infrastrukturu.

Města a obce mají možnost vytvořit si vlastní předpisy dle principů udržitelného rozvoje. V případě vypracování pilotních projektů je možné ušetřit obecní peníze za poplatky odvodu srážkových vod, neboť na projekty je možné čerpat až 85 % dotací z OPŽP.
 

Autorka: Bc. Kateřina Králová, Počítáme s vodou

Článek vznikl díky projektu „Počítáme s vodou“ www.pocitamesvodou.cz
 

Zdroje:

[1] ASIO NEW, spol. s.r.o. Modro-zelená infrastruktura. https://www.mzi.cz/

[2] Boušková: Modrozelená infrastruktura: Jak s ní pracovat, aby sloužila svému účelu, 2021. ASB-portal. https://www.asb-portal.cz/architektura/urbanismus/modrozelena-infrastruktura-jak-s-ni-pracovat-aby-slouzila-svemu-ucelu

[3] Drabinová: Modro-zelená infrastruktura změní podobu měst – Pokud ji budeme umět vytvořit: Zásady hospodaření s dešťovou vodou a legislativa (David Stránský), 2021. Počítáme s vodou. https://www.pocitamesvodou.cz/modro-zelena-infrastruktura-zmeni-podobu-mest-pokud-ji-budeme-umet-vytvorit/

[4] Vítek: Zásady modrozelené infrastruktury, 2021. Počítáme s vodou. https://www.pocitamesvodou.cz/wp-content/uploads/2019/09/Jiri-Vitek.pdf

[5] Modro‑zelená infrastruktura Městská zeleň, 2020. MZI. https://www.mzi.cz/cz/mestska-zelen

[6] Herout, Nadace Partnerství, Povodí Moravy, Magistrát hlavního města Prahy Adapterra Awards 2021 Příjemné a odolné město; Nadace Partnerství, 2021. ISBN 978-80-87897-08-9th ed.

[7] Trnka, Žalud, Hlavinka, Bartošová; et al.: Mitigační a adaptační opatření, 2020. Klimatická změna. https://www.klimatickazmena.cz/cs/vse-o-klimaticke-zmene/pruvodce-zmenou-klimatu/

[8] Zahraniční exkurze Za příklady dobré praxe hospodaření s dešťovou vodou do Berlína 14.-16.6.2022. Odborný doprovod Dr.-Ing. Harald Sommer, Dipl.-Ing. Marco Schmidt, Dipl.-Phys.-Ing. Werner Wiartalla, Doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková

[9] Vrabcová: Anketa: Český veřejný prostor, 2019. ASB. https://www.fbadvokati.cz/cs/clanky/8144-5-zasadnich-zmen-ktere-prinese-novy-stavebni-zakon

[11] Parlament ČR, překladatel Dolínek, Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu stavebního zákona ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu stavebního zákona hospodářského výboru ze dne 3.2.2021. MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA, březen 01, 2021

[12] John, Marrs, Neubert; et al.: Příručka zelené infrastruktury, 1th ed.; Drážďany, 2019.

[13] Vítek: Adaptace na změnu klimatu prostřednictvím modrozelené infrastruktury, 2018. Počítáme s vodou. https://www.pocitamesvodou.cz/wp- content/uploads/2018/10/3_VITEK-Adaptace-na-zm%C4%9Bnu-klimatu-prost%C5%99ednictv%C3%ADm-modrozelen%C3%A9-infrastruktury.pdf

[14] Pondělíček Michael, Vladislav Bízek: Adaptace na změnu klimatu, [online]; Civitas per Populi: Hradec Králové, 2016. ISBN: 978-80-87756-09-6th ed.
 

Další články v rubrice:

31.8.2022

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference