mapa stránek || vyhledávání

Radek Kyrian: Proč v Českých Budějovicích schnou rostliny a stromy?

Město České Budějovice se nachází na soutoku řek Vltavy a Malše. V širším slova smyslu by se dalo říci, že se jeho větší část nachází v údolní nivě těchto řek. Tento fakt by měl mít velmi pozitivní vliv na dostupnost hladiny spodní vody pro její čerpání, ale také pro rostliny. Přesto u nás máme vážný problém s usycháním jak nových výsadeb, tak vzrostlých dřevin. Tato skutečnost nás vedla k potřebě definovat problémy s vodou.

Vycházíme především z principu, že k tomu, aby u nás ve městě prosperovaly dřeviny a aby mohly plnit své funkce, je nutné zachovat dostatek vody pro jejich život a malý koloběh vody. Z tohoto důvodu jsme začali spolupracovat s Jihočeskou univerzitou na zjištění stavu intravilánu a jeho připravenost na klimatickou změnu. S kolegy z Jihočeské univerzity jsme začali pracovat na popisu energetické bilance našeho města. V současné době máme za sebou několik diplomových a bakalářských prací, které se zaměřily především na teplotní mapy města v průběhu času a na konkrétní lokality v rámci distribuce zjevné teploty.

Tyto práce jasně ukázaly na přehřátá místa v rámci intravilánu města, která se nacházejí především v hustě zastavěných oblastech bez soukromé zeleně, v místech průmyslových areálů a nákupních center (viz. obrázek 1-3). Také je celkem zřejmé, že u nás dochází k silnému termickému (vertikálnímu) proudění teplého vzduchu, který odnáší vlhkost směrem do vyšších vrstev atmosféry. Tento jev je nazýván teplotním ostrovem a je zodpovědný za ztrátu vody (vodní páry) z intravilánu. Stoupavý proud má také na svědomí menší úhrn trvalejších srážek ve prospěch, rychlých intenzivních dešťů, zodpovědných za náhlé povodně.

Město České Budějovice má správní území o rozloze zhruba 5 560 ha, z čehož je necelá polovina zastavěna. Zbývající plochy jsou veřejnou a soukromou zelení, vodou, nebo patří do zemědělského půdního fondu či jsou lesem. Pro nás, z hlediska ochrany životního prostředí, je důležitá položka veřejná zeleň, na kterou máme největší vliv a která se rozkládá na ploše 268 ha. Z tohoto čísla je necelá polovina ve formě parků. Město má relativně málo veřejné zeleně, a ještě velmi nerovnoměrně rozprostřené. Dalším paradoxem Českých Budějovic je, že dle počtu obyvatel jsme 7. největší město v ČR, dle rozlohy až na 86. To má za důsledek velký tlak na plochy zeleně.

Dostáváme se do situace, kdy jsme nuceni velmi intenzivně chránit veškeré volné nezastavěné plochy. Ty jediné mohou umožnit život zeleni, která má velmi dobrou schopnost ochladit město pomocí odparu vody z listů. Všechny získané vědomosti rovněž musíme přetavit v soubor opatření, které mají pozitivní vliv na energetickou bilanci a snižování pocitové teploty ve městě. Cílem je zajistit snížení odtoku srážek ze zpevněných ploch, jejich vsakování v místě dopadu a tím umožnění růstu dřevin ležících ve vedlejších zelených pásech. Tato opatření musíme zařadit do územně plánovacích dokumentací. Je nutné zajistit ochranu stávající zeleně, vymezit nové plochy zeleně a nastavit v zastavitelném území správné procentuální rozložení vegetačních a zpevněných ploch.

Dalším krokem je spolupráce s projektanty na změně uvažování nad hospodaření s dešťovou vodou. Ta musí být zadržena v místě jejího dopadu, odvedena do ploch, kde jí mohou využít dřeviny pro ochlazení prostředí a až následně může být svedena do dešťové kanalizace.

Ing. Radek Kyrian
vedoucí oddělení ochrany životního prostředí, České Budějovice
 

Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou – www.pocitamesvodou.cz

Další články v rubrice:

4.11.2019

2 komentáře

Přidat komentář
 1. Vypařování vody z prostředí je také podporováno mikrovlnnými zařízeními, hlavně vysílači. Je to viditelné hlavně po deštích, kdy se do vzduchu skrze stoupavé proudy dostává velké množství vodní páry. Někdy je patrné, jak se v určitých místech ve vodních nádržích vytvoří stoupavé proudy vodní páry, k podobnému způsobu odpařování dochází také v řekách. Často se tak děje po ránu a výsledkem je zatažení oblohy pokryté jednolitou šedí. To jsou ty klimatické experimenty. Také lze vysledovat, že v některých dnech je do biosféry stlačován horký vzduch z horních vrstev atmosféry. Kdo topí v kamnech, může tou dobou zaznamenat zápach spalin z komína, které při stlačování vzduchu pronikají komínem a kamny do místnosti. Po tomto procesu obvykle nastane vlna velmi horkých dní, kdy je skrze technická zařízení blokováno přirozené proudění vlhkého vzduchu z Atlantiku a do Evropy je uměle vháněn horký vzduch z Afriky. Takhle se vyrábí globální oteplování ve střední Evropě.

  1. Radovane, takhle se nevyrábí globální oteplování ve střední Evropě, takhle se ve střední Evropě vyrábějí nesmysly o globálním oteplování, šíří se panika a Grétenismus.
   *Horký vzduch není v horních vrstvách atmosféry. Asi máte na mysli inverzi, kdy studený vzduch klesá dolů za bezvětří, což je v Budějovické kotlině možné. Komín netopí, když je studený vzduch nahoře, tah komína spočívá v tom, že sloupec vzduchu v něm je teplejší, než okolní vzduch.
   * Píšete :“Vypařování vody z prostředí je také podporováno mikrovlnnými zařízeními, hlavně vysílači. “
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Vys%C3%ADla%C4%8D_Kle%C5%A5
   Výkon vysílače Kleť je asi 400 kW.
   Elektromotory trolejbusů Škoda 24 Tr i 25 Tr mají výkon 240 kW. Tedy vysílací výkon Kleti je na úrovni dvou trolejbusů.
   Přímé sluneční záření (bezmračná obloha) představuje u nás asi 1 kW/m2. Vysílač Kleť tedy odpovídá asi 400 m2 plochy ( 20×20 n) přímo ozářené sluncem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2021

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Chcete-li podpořit fungování těchto stránek, můžete si koupit knihu či jiné zboží z nabídky Knihkupectví Gnosis.

Odkazy:

Slunovrat Záhady-Zdraví.cz Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Společnost pro mezioborová studia, z.s. Česká Konference