mapa stránek || vyhledávání

Apokryfní evangelia v Koránu

Arabský rukopis Koránu z druhé pol. 7. stol., Súra 2 – Kráva, verš 282 až 286.

Korán je svatou knihou islámu. Muslimové věří, že byl doslovně zjeven proroku Mohamedovi mezi lety 611 a 632. Jednotlivá slova mu podle tradice diktoval archanděl Gabriel. Text je rozdělen do 114. kapitol zvaných súry. Řazení není chronologické, súry se liší počtem veršů a s výjimkou první kapitoly jsou nejdelší súry umístěny zpravidla na začátku a nejkratší na konci knihy.

Korán nevznikl najednou. Mohamed jednotlivé části pronášel postupně v průběhu více než dvaceti let své prorocké činnosti. Podle místa zjevení se rozlišuje mezi mekkánskými a medínskými súrami. Věřící se zpočátku učili předříkávaný text zpaměti a teprve později ho začali převádět do písemné formy. Ke konečnému autorizovanému soupisu Koránu došlo na popud chalífa Uthmána ibn Affana (644-656). Do té doby kolovaly mezi muslimy čtyři sbírky, které se od sebe navzájem lišily odchylkami ve čtení, smyslu textu i v uspořádání. Redakční práce pětičlenné komise v letech 651 až 656 byla završena vydáním Koránu, jehož znění je totožné s dnešním. O jeho autentičnosti muslimové nepochybují.

Korán obsahuje množství zmínek a vyprávění o postavách známých z Bible. Mohamed se netajil tím, že se nechal inspirovat židovskými a křesťanskými příběhy, na které svou věroukou navazuje, takže často a opakovaně připomíná jména jako Adam, Abraham, Noe, Lot, Josef, Mojžíš, Árón, David, Šalomoun, Eliáš, Job nebo Ježíš, Marie a Jahjá (Jan Křtitel). Zajímavé je, že čerpal spíše z apokryfů než z kánonické sbírky. V Koránu se například objevují pasáže velmi blízké Jakubovu a Tomášovu evangeliu dětství nebo Pseudo-Matoušovu evangeliu.

Zaznívají i názory zřetelně ovlivněné gnosticismem:

„Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo.“ (Súra 4, 157)

Mohamed Ježíše respektoval jako posla Božího, jemuž se dostalo daru provádět zázraky, což jemu samotnému bylo odepřeno. Jako smyšlené naopak odmítl teze o Ježíšově božství, o smrti na kříži a učení o Trojici. Ježíš podle 61. súry sám předpověděl příchod Mohameda. Proto si ho muslimové velice váží a ctí jej jako jednoho ze svých proroků.

Do následujícího výběru jsem zařadil citace z Koránu, které se nějakým způsobem vztahují ke křesťanství nebo obsahují prvky převzaté z apokryfů.
 

Súra 2 (Kráva)

87 A již kdysi jsme dali Mojžíšovi Písmo a po něm jsme i jiné posly vyslali; a dali jsme Ježíšovi, synu Marie, jasné důkazy a podpořili jsme jej Duchem svatým. A kdykoliv k vám přišel posel s něčím, co si vaše duše nepřály, zpyšněli jste: jedny jste prohlásili za lháře a druhé jste zabili.

88 A řekli: „Naše srdce jsou neobřezaná!“ Ale ne! Bůh je proklel za jejich nevíru; jak málo oni věří!

Súra 3 (Rod ‘Imránův)

33 Bůh si vskutku vyvolil Adama, Noema, rod Abrahamův i rod ‘Imránův (Amramův) nad veškeré lidstvo 34 jako pokolení, která vzešla jedno z druhého. A Bůh je slyšící, vševědoucí. 35 A hle, manželka ‘Imránova řekla: „Můj Pane, zaslibuji Ti, co je v mém lůně, aby se zasvětilo Tobě. Přijmi to ode mne, vždyť Ty jsi slyšící, vševědoucí!“

36 A když to přivedla na svět, zvolala: „Můj Pane, přivedla jsem na svět dceru“ – a Bůh dobře věděl, co přivedla na svět, vždyť pohlaví mužské není jako ženské – „a nazvala jsem ji Marií. A svěřuji ji i její potomstvo do Tvé ochrany před prokletým satanem.“

37 A Bůh ji přijal s laskavostí a dal ji vzrůst krásným vzrůstem; a svěřil ji Zachariášovi. A kdykoli za ní Zachariáš vešel do svatyně, nalezl u ní potravu. I zeptal se: „Marie, odkud to máš?“ Odpověděla: „To přichází od Boha a Bůh věru dává obživu, komu chce, aniž počítá.“

38 Tehdy tam Zachariáš poprosil svého Pána: „Pane můj, dej mi ze Své milosti výtečné potomstvo, neboť Ty jsi ten, který rád vyslechne prosby!“

39 A andělé na něj zavolali, zatímco stál a modlil se ve svatyni: „Bůh ti oznamuje radostnou zvěst o narození Jana, který potvrdí pravdivost slova Božího a bude pánem, bude zdrženlivý, bude prorokem a jedním z bezúhonných.“

40 Pravil: „Můj Pane, jak bych mohl mít chlpace, když jsem dospěl do vysokého věku a má manželka je neplodná?“ Řekl: „Takto Bůh činí to, co chce!“

41 Zachariáš řekl: „Můj Pane, učiň mi znamení!“ Odvětil: „Tvým znamením bude, že nebudeš po tři dny mluvit s lidmi jinak než posunky. A vzývej často svého Pána a chval Jej za večera i za jitra!“

42 A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh si tě věru vyvolil a učinil tě čistou a vyznamenal tě mezi ženami všeho lidstva.

43 Marie, buď svému Pánu pokorně oddaná, padej na svou tvář a skláněj se s těmi, kteří poklekají!“

44 A toto je jeden z nepoznatelných příběhů, jež ti zjevujeme. Ty jsi nebyl mezi nimi, když vrhali losy třtinami o to, kdo z nich se ujme Marie, a nebyl jsi mezi nimi, když se hádali.

45 A hle, pravili andělé: „Marie, Bůh ti oznamuje radostnou zvěst o Slovu, jež přichází od Něho, jehož jméno je Mesiáš, Ježíš, syn Mariin, a bude blahoslavený na tomto i na onom světě a též jedním z těch, kdo budou k Bohu přiblíženi.

46 A bude mluvit s lidmi již v kolébce jako dospělý a bude patřit mezi bezúhonné.“

47 Řekla: „Můj Pane, jak bych mohla mít syna, když se mne žádný smrtelník dosud nedotkl?“ Pravil: „Takto Bůh tvoří to, co chce; když rozhodne o nějaké věci, řekne pouze „Staniž se!“, a stane se.

48 A Bůh jej naučí Písmu a Moudrosti a Tóře a Evangeliu.

49 A byl poslán k dětem Izraele: „Přišel jsem k vám se znamením vašeho Pána. Utvořím pro vás z hlíny něco podobného ptáku a vdechnu tomu život, a stane se to skutečným ptákem se souhlasem Božím. A vyléčím slepého i malomocného a vzkřísím mrtvé se souhlasem Božím. A sdělím vám, co jíte a co shromažďujete ve svých příbytcích. A věru je v tomto znamení, jste-li věřící.

50 A přišel jsem, abych potvrdil pravdivost toho, čeho se vám dostalo přede mnou z Tóry, a aby vám byla dovolena část z toho, co vám bylo zakázáno. A přicházím k vám se znamením od vašeho Pána – bojte se Boha a poslouchejte mne!

51 Zajisté je Bůh mým Pánem i vaším Pánem, uctívejte Jej tedy – a to je ta přímá stezka!“

52 A když Ježíš pocítil jejich nevíru, řekl: „Kdo se stanou mými pomocníky na cestě Boží?“ A apoštolové odpověděli: „My budeme Božími pomocníky, my v Boha věříme, a ty podej svědectví, že jsme odevzdáni do Jeho vůle!“

53 Náš Pane, uvěřili jsme v to, co si nám seslal, a následujeme posla; zapiš nás tedy mezi ty, kdo dávají svědectví pravdě!“

54 I strojili mu úklady, avšak i Bůh strojil lest – a Bůh umí nejlépe strojit lest.

55 A hle, pravil Bůh: „Ježíši, nyní tě odvolám a povznesu tě k Sobě a očistím tě od (špíny) těch, co neuvěřili. A ty, kteří tě následovali, učiním vyššími než ty, kteří nevěřili, až do dne zmrtvýchvstání. A pak se ke Mně všichni navrátíte a rozsoudím mezi vámi to, v čem jste se rozcházeli.

56 A ty, co neuvěřili, potrestám přísným trestem na tomto i na onom světě a nebudou mít žádné pomocníky,

57 zatímco těm, co uvěřili a konali zbožné skutky, se dostane jejich odměny – a Bůh věru nemá rád nespravedlivé!

58 A přednášíme ti toto ze znamení a z moudrého připomenutí.

59 A Ježíš se před Bohem podobá Adamovi: On jej stvořil z prachu a potom mu řekl „Budiž!“ a on byl!

60 Tato pravda přichází od tvého Pána – nebuď tedy jedním z pochybovačů!

61 Tomu, kdo se o tom s tebou bude přít poté, co ti bylo dáno vědění, odpověz: „Pojďme, přizveme naše syny a vaše syny, naše ženy a vaše ženy, nás i vás; potom si budeme vzájemně přísahat a přivoláme Boží prokletí na lháře!“

62 A toto je skutečně pravdivý příběh – a není božstva kromě Boha a Bůh je mocný, moudrý.

63 Jestliže se obrátí zády … vždyť Bůh dobře zná ty, kdo šíří pohoršení!

Súra 4 (Ženy)

155 A pak jsme je prokleli za to, že porušili svou úmluvu, neuvěřili v Boží znamení, nespravedlivě zabíjeli proroky, a také za jejich slova: „Naše srdce jsou neobřezaná.“ Ba ano, Bůh jim je zapečetil kvůli jejich nevíře a jen málo z nich uvěřilo; 156 a za jejich nevíru a za jejich slova o Marii, jež byla nehoráznou pomluvou,

157 a za jejich slova: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, co jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku o něm na pochybách A nemají o něm žádné vědomosti a sledují jen dohady; a jistě jej nezabili, 158 Bůh jej naopak k sobě pozdvihl, neboť Bůh je mocný, moudrý.

159 A věru není nikdo mezi vlastníky Písma, kdo by v Něj neuvěřil předtím, než zemře – a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem .

(…)

171 Vlastníci Písma! Nepřehánějte ve svém náboženství a o Bohu mluvte jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a Jeho slovem, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím. A věřte v Boha a Jeho posly a neříkejte: „Trojice!“ Přestaňte, a bude to tak pro vás lepší. Bůh vskutku je jediným Bohem, On je povznesen nad to, aby měl dítě, vždyť Mu náleží vše, co je na nebesích i na zemi; a Bůh je dostatečným ochráncem.

172 Ani Mesiáš, ani přiblížení andělé neopovrhují tím, aby byli služebníky Božími.

Súra 5 (Prostřený stůl)

17 Věru jsou nevěřící ti, co říkají: „Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!“ Odpověz: „Kdo má u Boha takovou moc, aby Mu mohl zabránit, kdyby se mu zachtělo, zahubit Mesiáše, syna Mariina, a jeho matku a vůbec všechny, kteří jsou na zemi?“ Bohu náleží království na nebesích i na zemi i vše, co je mezi nimi; On tvoří, co chce, a On je mocný nade všemi věcmi.

18 Židé a křesťané tvrdí: „My jsme synové Boží a Jeho miláčci.“ Řekni: „Proč vás tedy trestá za vaše hříchy? Ne, vy jste obyčejní smrtelníci, jedni z těch, které On stvořil. On odpouští, komu chce, a trestá také, koho chce. Bohu náleží království na nebesích i na zemi i vše, co je mezi nimi – a u Něho je konečný cíl.“

(…)

46 A vypravili jsme v jejich stopách Ježíše, syna Mariina, aby potvrdil pravdivost toho, co bylo předtím obsaženo v Tóře, a dali jsme mu Evangelium, v němž je správné vedení a světlo, aby potvrdilo pravdivost toho, co bylo předtím v Tóře, a stalo se správným vedením i varováním pro bohabojné.

(…)

68 Řekni: „Vlastnící Písma, nedosáhnete ničeho, pokud nebudete dodržovat Tóru, Evangelium a to, co vám bylo vaším Pánem sesláno.“ Avšak to, co ti bylo sesláno tvým Pánem v mnoha z nich jen rozmnožuje vzpurnost a nevěrectví; však nermuť se pro nevěřící lid!

69 Věru ti, kteří uvěřili, a ti, kteří vyznávají židovství, a sabejci a křesťané – vůbec ti, kteří uvěřili v Boha a v den poslední a konali dobré skutky, ti nemusí mít strach a nebudou zarmouceni.

70 A věru jsme kdysi uzavřeli úmluvu s dětmi Izraele a vyslali jsme k nim posly. Kdykoliv však k nim přišli poslové s něčím, čeho si jejich duše nepřály, část z nich prohlásili za lháře a část zabili.

71 Domnívali se, že to není zkouška, a byli slepí a hluší, ale Bůh jim později odpustil, ovšem i potom většina z nich oslepla a ohluchla. A Bůh jasně vidí, co dělají.

72 A věru jsou nevěřící ti, co tvrdí: „Mesiáš, syn Mariin, je Bůh!“ A pravil Mesiáš: „Děti Izraele, uctívejte Boha, Pána mého i Pána vašeho! Kdo bude přidružovat k Bohu, tomu Bůh zakáže vstup do ráje a bude mu příbytkem pekelný oheň; a nespravedliví nebudou mít pomocníky.“

73 A jsou věru nevěřící ti, co tvrdí: „Bůh je třetí z trojice“ – zatímco není božstva kromě jediného Boha. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch z nich, kteří jsou nevěřící, bolestný trest!

74 Proč se tedy kajícně neobrátí k Bohu a neprosí jej za odpuštění, když Bůh je zajisté odpouštějící a milosrdný?

75 Mesiáš, syn Mariin, není víc než posel, před kterým byli už jiní poslové. A jeho matka byla pravdomluvná – a oba se živili pokrmy. Pohleď, jak jim objasňujeme znamení, a pohleď, do jakých lží se dostali!

76 Řekni: „Což budete místo Boha uctívat něco, co vám nemůže způsobit škodu ani užitek? A Bůh je ten, který je slyšící i vševědoucí.“

77 Řekni: „Vlastníci Písma! Nepřehánějte ve svém náboženství, mluvte jen pravdu a nenásledujte scestná učení lidí, kteří zbloudili už před vámi a dali zbloudit mnoha jiným – a ti věru zbloudili z přímé cesty!“

78 Proklety byly ty z dětí Izraele, které neuvěřily, jazykem Davida i Ježíše, syna Mariina. A to bylo za to, že neposlouchali a byli přestupníky 79 a že si vzájemně nezakazovali konání toho, co je zavrženíhodné. A jak odporné bylo to, co činili!

80 A mnohé z nich vidíš přátelit se s nevěřícími. A to, co již dříve si pro sebe připravili, je tak odporné, že se Bůh na ně rozhněval – a ve svém trestu budou nesmrtelní!

81 Kdyby byli věřili v Boha, v proroka a v to, co mu bylo sesláno, nebyli by se s nimi přátelili, avšak mnozí z nich jsou věru hanebníci.

82 A věru zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími nepřáteli věřících, jsou židé, a ti, kdo k Bohu přidružují; a zjistíš, že lidé, kteří jsou největšími přáteli věřících, jsou ti, kteří říkají: „Jsme křesťané!“ A je to proto, že jsou mezi nimi kněží a mniši a že nejsou naplněni pýchou.

83 A když slyší to, co bylo sesláno poslu, spatříš jejich oči plnit se slzami z poznání pravdy a říkat: „Pane náš, uvěřili jsme, zapiš nás mezi ty, kteří to dosvědčují!

84 Proč bychom neměli věřit v Boha a v to, co nám přišlo z pravdy, když toužíme, aby nás náš Pán uvedl do ráje společně s bezúhonnými lidmi?“

85 A Bůh je odmění za to, co říkají, zahradami, pod nimiž tečou řeky a v nichž budou nesmrtelní. A to je odměna za to, že konali dobro.

86 Avšak ti, co neuvěřili a Naše znamení prohlásili za lež, ti budou obyvateli pekla.

(…)

110 A hle, praví Bůh: „Ježíši, synu Mariin, pamatuj na Mou milost, kterou jsem prokázal tobě i tvé matce, když jsem tě podpořil Duchem svatým a jako dospělý si v kolébce hovořil s lidmi; když naučil jsem tě Písmu, moudrosti, Tóře i Evangeliu; a když si s Mým svolením z hlíny vytvořil podoby ptáků a dýchl si na ně a staly se s Mým svolením skutečnými ptáky; a když si s Mým svolením uzdravil slepého a malomocného a s Mým svolením jsi mrtvým umožnil vstát z hrobů. A odehnal jsem od tebe děti Izraele, když jsi k nim přišel s jasnými důkazy a když ti z nich, kteří neuvěřili, řekli: Tohle není nic jiného než zjevné kouzelnictví!

111 A když jsem vnukl apoštolům: ,Věřte ve Mne a v Mého posla!‘ a oni odpověděli: ,Uvěřili jsme a dosvědč, že jsme se odevzdali do Tvé vůle!'“

112 A hle, apoštolové řekli: „Ježíši, synu Mariin, může nám tvůj Pán seslat z nebe prostřený stůl?“ I odvětil: „Bojte se Boha, jste-li věřící!“

113 Řekli: „Chceme z něho pojíst, aby se naše srdce upokojila a abychom poznali, že jsi nám řekl pravdu, a mohli se pak o tom stát svědky!“

114 I zvolal Ježíš, syn Mariin: „Veliký Bože, náš Pane! Sešli nám z nebes prostřený stůl, který bude pro nás svátkem, jak pro prvního, tak i pro posledního z nás, i znamením od Tebe! A dej nám štědrý příděl, neboť Ty jsi nejlepší ze štědrých!“

115 A Bůh řekl: „Jistě vám jej sešlu. Pokud však někdo z vás bude i potom nevěřící, potrestám jej trestem, jakým jsem nepotrestal nikoho z veškerého lidstva!“

116 A hle, pravil Bůh: „Ježíši, synu Mariin, byl jsi to snad ty, kdo řekl lidem ,Vezměte si mne a mou matku jako dvě božstva vedle Boha‘?“ I odpověděl: „Sláva Tobě! Nebylo na mne, abych říkal něco, k čemu jsem neměl právo! Kdybych to byl býval řekl, byl bys to dobře věděl, neboť Ty znáš, co je v mé duši, zatímco já neznám, co je ve Tvé duši, protože Ty jediný znáš nepoznatelné.

117 Neříkal jsem jim nic jiného než to, co jsi mi přikázal, to jest: Uctívejte Boha, Pána mého i Pána vašeho! A byl jsem jim svědkem, dokud jsem mezi nimi žil. A když jsi mne povolal k Sobě, byl jsi to Ty, kdo byl nad nimi dozorcem – a Ty jsi svědkem všech věcí.

118 Potrestáš-li je – neboť jsou Tvými služebníky; odpustíš-li jim – neboť Ty jsi věru mocný i moudrý!“

119 A praví Bůh: „Toto je den, kdy prospěje pravdomluvným jejich pravdomluvnost.“ Pro ně jsou určeny zahrady, pod nimiž tečou řeky, a v nich budou navěky nesmrtelní. A Bůh v nich nalezne zalíbení a oni naleznou zalíbení v Něm a to bude nesmírný úspěch.

120 A Bohu náleží království na nebesích i na zemi i vše, co je mezi nimi – a On vládne nade všemi věcmi!

Súra 9 (Pokání)

30 A židé říkají: „´Uzajr je syn Boží!“ a křesťané říkají: „Mesiáš je syn Boží!“ A taková je řeč, kterou pronášejí svými ústy, a napodobují tak řeč těch, kteří byli nevěřícími před nimi. Nechť proti nim Bůh bojuje! Do jaké lži to upadli!

31 A vzali si své učence a své mnichy za pány vedle Boha a stejně tak i Mesiáše, syna Mariina, přestože jim bylo přikázáno uctívat pouze jediného Boha. A není božstva kromě Něho, jenž Svou slávou je povznesen nad ty, kteří jsou k Němu přidružováni!

32 Chtěli by zhasnout Boží světlo svými ústy, avšak Bůh nechce nic jiného než učinit Své světlo dokonalým, i když se to nevěřícím protiví.

33 On je ten, jenž vyslal Svého posla se správným vedením a pravdivým náboženstvím, aby zvítězilo nad všemi ostatními náboženstvími, i když se to modloslužebníkům nelíbí.

Súra 19 (Marie)

1 Káf há já ‚ajn sád.

2 Připomenutí o milosrdenství tvého Pána nad jeho služebníkem Zachariášem.

3 Hle, Zachariáš zvolal k svému Pánu tajným voláním:

4 „Můj Pane, mé kosti už u mne zeslábly a má hlava se pokryla šedinami, a nikdy jsem nebyl při vzývání Tebe, můj Pane, neúspěšný; 5 avšak obávám se příbuzných, kteří po mně přijdou. Má žena je sice neplodná, ze své moci mi však daruj následníka, 6 který se stane mým dědicem i dědicem Jakubova rodu, a učiň, aby se tobě zalíbil, můj Pane!“

7 „Zachariáši, zvěstujeme ti radostnou zprávu o narození chlapce, jehož jméno bude Jahjá (Jan Křtitel) a jemuž jsme dříve nedali žádného jmenovce!“

8 Řekl: „Můj Pane, jak bych mohl mít chlapce, když má žena je neplodná a já sám jsem již dosáhl slabosti vysokého věku?“

9 I pravil: „Staniž se takto, neboť Pán tvůj říká: Toto je pro Mne snadné, vždyť jsem tě stvořil už dříve, když si ještě ničím nebyl.“

10 Zachariáš řekl: „Můj Pane, učiň mi znamení!“ – „Tvým znamením bude,“ pravil, „že po tři noci nebudeš hovořit s lidmi, byť by ses tešil plnému zdraví.“

11 I vyšel Zachariáš ze svatyně ke svému lidu a (Bůh) jim vnukl: „Slavte za jitra i za večera svého Pána!“

12 … „Jahjá, přidržuj se Písma pevně!“ A dali jsme mu moudrost již v jeho dětství 13 a laskavost a čistotu pocházející od Nás. A byl bohabojný 14 a k rodičům dobrotivý a nebyl ani násilný, ani neposlušný.

15 Mír budiž s ním v den, kdy se narodil, i v den, kdy zemřel, i v den, kdy bude k životu zase probuzen!

16 A připomeň v Knize také Marii, když se vzdálila od své rodiny na východ 17 a spustila mezi sebou a jimi oponu. A poslali jsme k ní Svého ducha a zjevil se jí v podobě dokonalého smrtelníka.

18 I zvolala: „Utíkám se před tebou k Milosrdnému – kéž i ty by ses Jeho bál!“

19 Řekl: „Já jsem poslem od tvého Pána, abych ti daroval čistého chlapce.“

20 Řekla: „Jak bych mohla mít chlapce, když se mě nedotkl žádný smrtelník a já nejsem nepočestnou ženou?!“

21 Odpověděl: „Staniž se tak, neboť Tvůj Pán pravil: Toto je pro mne snadné, a věru jej učiníme znamením pro lidi i milosrdenstvím od Nás seslaným, a je to již rozhodnutou věcí!“

22 I otěhotněla dítětem a uchýlila se s ním na vzdálené místo.

23 A zastihly ji bolesti poblíž kmene palmové datle a zvolala: „Ach, kéž bych byla raději již dříve zemřela a upadla v úplné zapomenutí!“

24 I zavolal na ni zpod jejích nohou: „Nermuť se, vždyť tvůj Pán dal pod tebou téci plynulé říčce, 25 a zatřes kmenem palmy nad sebou a spadnou k tobě čerstvé a uzrálé datle!

26 Jez a pij a buď radostné mysli! A až spatříš někoho ze smrtelníků, řekni: ,Přislíbila jsem Milosrdnému půst a nebudu dnes mluvit k žádnému člověku‘!“

27 Pak s ním, zatímco jej nesla, přišla ke svému lidu. I zvolali: „Marie, ty jsi věru provedla neslýchanou věc!

28 Sestro Árónova, tvůj otec nebyl špatným mužem ani tvá matka nebyla nepočestnou!“

29 A Marie ukázala na chlapce. I řekli:;,Jak máme mluvit s někým, kdo je ještě dítětem v kolébce?“

30 A chlapec promluvil: „Já jsem služebníkem Božím, On mi dal Písmo a učinil mne prorokem.

31 A učinil mne požehnaným, ať se budu nacházet kdekoli, a poručil mi modlitbu a almužnu, co budu živ 32 a také úctu ke své matce; a neučinil mne ani násilníkem, ani bídníkem.

33 A dal, aby se mnou byl mír v den, kdy jsem se narodil, i v den, kdy zemřu, i v den, kdy k životu budu zase probuzen.“

34 Takový je Ježíš, syn Mariin, podle pravdivého slova, o němž jen oni pochybují!

35 Není Boha důstojno, aby si bral nějakého syna. Sláva tomu, který, když o věci rozhodne, řekne pouze: „Staniž se!“ a stane se.

36 Bůh je Pánem mým i vaším, uctívejte Jej tedy, neboť toto je přímá stezka!

Súra 21 (Proroci)

89 A zmiň se o Zachariášovi, když volal ke svému Pánu: „Můj Pane, neponechávej mne samotného, Ty, jenž jsi z dědiců nejlepší!“

90 Vyslyšeli jsme jej a darovali jsme mu Jana a učinili jsme jeho manželku plodnou. A ti všichni se předháněli v dobročinném konání a modlili se k Nám z touhy a úcty a byli vůči Nám pokorní.

91 A zmiň se o té, jež své panenství střežila. A vdechli jsme do ní část Svého ducha a učinili jsme z ní i z jejího syna znamení pro veškeré lidstvo.

92 Hle, tato vaše obec je jedinou obcí a Já jsem vaším Pánem, uctívejte Mne tedy!

93 Avšak oni se ve své věci mezi sebou rozpoltili, ale přesto se k Nám všichni navrátí.

Súra 43 (Zlaté ozdoby)

57 A když je syn Mariin uváděn jako příklad, hle, tvoji soukmenovci se o něm hlasitě hádají 58 a říkají: „Jsou lepší naše božstva, nebo je lepší on?“ A uvádějí ten příklad jenom proto, aby se mohli hádat, neboť oni jsou věru lidmi milujícími hádky.

59 On však není ničím jiným než Naším služebníkem, jemuž jsme věnovali svou přízeň, a udělali jsme jej příkladem pro děti Izraele.

60 A kdybychom chtěli, udělali bychom z vás anděly, kteří by se na Zemi stali vašimi nástupci.

61 A to je věru znamením Hodiny; nepochybujte o ní, ale následujte mne, neboť toto je přímá stezka.

62 A nechť vás z ní satan nesvede, protože on je Vašim zjevným nepřítelem.

63 A když přišel Ježíš s jasnými důkazy, řekl: „Přišel jsem k vám s moudrostí, a abych vám objasnil něco z toho, o čem jste různého názoru; bojte se tedy Boha a poslouchejte mne!“

64 Bůh je věru Pánem mým i Pánem vaším; uctívejte Ho tedy, neboť toto je přímá stezka!

Súra 57 (Železo)

27 A potom jsme v jejich stopách vypravili jiné své posly a vypravili jsme Ježíše, syna Mariina, a dali jsme mu Evangelium a do srdcí těch, kteří jej následovali, jsme vložili mírnost a slitování; a jako novotu si ve své snaze zalíbit se Bohu zavedli mnišství, ale to jsme jim nepředepsali. Jenomže oni to vhodným dodržováním nedodrželi. A dali jsme těm z nich, co uvěřili, jejich odměnu, avšak mnozí z nich byli hanebníci.

Súra 61 (Sevřený šik)

6 A vzpomeň si, jak pravil Ježíš, syn Mariin: „Děti Izraele, já jsem pro vás opravdu poslem Božím potvrzujícím pravdivost toho, co bylo přede mnou sesláno z Tóry, a oznamujícím vám radostnou zvěst o poslu, jenž přijde po mně a jehož jméno bude Ahmad.“ Avšak když jim předvedl jasné důkazy, řekli: „To je zjevné kouzelnictví.“

(…)

14 Vy, kteří věříte! Buďte Božími pomocníky, tak, jak to řekl Ježíš, syn Mariin, apoštolům: „Kdo budou mými pomocníky na cestě Boží?“ I odpověděli apoštolové: „My budeme Božími pomocníky.“ A uvěřila část dětí Izraele, zatímco druhá část neuvěřila. A podpořili jsme ty, co uvěřili, proti jejich nepřátelům a stali se vítězi.

Súra 66 (Zákaz)

11 A Bůh uvádí těm, co uvěřili, příklad Faraónovy ženy, když zvolala: „Můj Pane, postav pro mne u Sebe v ráji příbytek a zachraň mne před Faraónem a jeho skutky a zachraň mne před nespravedlivými lidmi!“

12 A uvádí i Marii, dceru ´Imránovu, která střežila své panenství a do níž jsme vdechli Svého ducha. A slova svého Pána i Jeho Písma prohlásila za pravdivá a patřila mezi pokorně oddané Bohu.

 

KE STAŽENÍ: Apokryfní evangelia v Koránu (formát pdf)
 

Zdroje:
Academia (Ivan Hrbek: Korán)
Islamweb.cz (Svatý Korán)
Muslim-inform (Korán)
Wikipedia (Korán)
 

Další články v rubrice:

1.3.2006

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference