mapa stránek || vyhledávání

Evangelium Marie Magdalské

Zlomek Oxyrhynchus 3525 s textem Mariina evangelia byl objeven v roce 1896.

Neúplné znění Mariina evangelia se zachovalo v koptském překladu z konce 4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv. Berlínského kodexu (Berolinensis 8502) objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku 1896 v Horním Egyptě. Do dnešní doby se zachovaly i dva řecky psané zlomky z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463). Další dva zlomky jsou datovány do období na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3525).

Všechny spekulace o tom, kdy bylo Mariino evangelium napsáno, musíme brát s rezervou. Někteří v něm vidí jedno z nejstarších písemných svědectví o Ježíši Kristu. Většina badatelů se však přiklání k první polovině 2. století nebo k období mezi roky 120 a 180.

Zajímavé je, že tytéž pasáže v evangeliu vyznívají u starších řeckých zlomků jinak než u koptského překladu sepsaného o dvě století později. Zatímco v řeckém rukopise není zpochybňováno vůdčí postavení Marie Magdalské jakožto ženy a spor se soustředí výhradně na její učení, koptská verze celý spor vztahuje i na autoritu Marie Magdalské a to právě proto, že je žena.

Marii Magdalénu ztvárnilo na svých obrazech mnoho malířů. Takto ji ve své fantazii viděl italský mistr Pietro Perugino (1446-1524).

Ústřední postavou evangelia je Marie z Magdaly, která v některých křesťanských spisech vystupuje jako „ta, kterou Ježíš miloval nejvíce“. Výsadní pozici ji neupírá ani Bible. Podle novozákonních evangelií se Marie jako první setkává s Kristem po jeho zmrtvýchvstání. V následujícím textu vypravuje apoštolům o své mystické vizi Spasitele. V jejím pojetí je křesťanství cestou duše k vnitřnímu duchovnímu poznání, osvícení a spojení s Bohem.

Ovšem zdaleka ne všichni učedníci jsou ochotni přijmout předávané poselství z úst ženy. Ondřej a Petr její svědectví otevřeně zpochybní. Konfrontace Marie Magdalské s Petrem je naznačena i v dalších apokryfech – v Tomášově evangeliu nebo ve spisu Pistis Sofia, což nepochybně o něčem vypovídá. Dnes víme o tom, že ve 2. a ve 3. století po Kristu docházelo k vytěsňování žen z důležitých postů v církvi. Spor Marie s Petrem můžeme také chápat jako první symbolický konflikt mezi vyznavači ezoterního gnostického křesťanství a zakladateli exoterní katolické církve.
 

DOCHOVANÝ TEXT EVANGELIA

(Kapitoly I., II. a III. se nedochovaly.)

…bude pak hmota (zničena) nebo ne?

IV. KAPITOLA

(…)

22 Spasitel řekl: „Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy, 23 protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti. 24 Kdo má uši k slyšení, slyš!“

25 Petr mu řekl: „Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také – co je hříchem světa?“

26 Spasitel řekl: „Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá ‘hříchem‘.

27 Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem.“

28 Pak pokračoval a řekl: „Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit.

29 Kdo to může pochopit, pochop.

30 Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek.

31 Proto jsem vám řekl: ‚Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti.‘

32 Kdo má uši k slyšení, slyš.“

33 Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil úslovím: „Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe.

34 Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‚Hle, tady!‘ nebo ‚Hle, tam!‘, neboť Syn člověka je uvnitř vás.

35 Následujte jej!

36 Ti, kteří ho hledají, jej naleznou.

37 Jděte tedy kázat evangelium o Království.

38 Nestanovujte si žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali.“

39 Když toto řekl, odešel.

V. KAPITOLA

1 Oni však se rmoutili. Velice plakali říkajíce: „Jak můžeme jít k pohanům a kázat evangelium o Království Syna člověka? Pokud ho neušetřili, jak by mohli ušetřit nás?“

2 Tehdy povstala Marie, všechny je pozdravila a řekla ke svým bratřím: „Neplačte a nermuťte se, ani nekolísejte – vždyť jeho milost bude plně s vámi a ochrání vás. 3 Spíše však pojďme chválit jeho velikost, protože nás zhotovil a učinil nás lidmi.“

4 Když to Marie řekla, obrátila jejich srdce k dobru, i začali hovořit o slovech Spasitele.

5 Petr řekl Marii: „Sestro, my víme, že tě Spasitel miloval více než ostatní ženy. 6 Pověz nám Spasitelova slova, která si pamatuješ, která znáš, ale my ne, ani jsme je neslyšeli.“

7 Marie odpovědala a řekla: „Co je vám skryto, vám prozradím.“

8 A promluvila k nim tato slova: „Já,“ pravila, „jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: ‚Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.‘ On odpověděl a řekl mi:

9 ‚Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na mne. Neboť tam, kde je
mysl, tam je poklad.‘

10 Řekla jsem mu: ‚Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?‘

11 Spasitel odpověděl a řekl: ‚Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí zjevení a to je…‘

(Zbývající část V. kapitoly a kapitoly VI. a VII. se nedochovaly.)

VIII. KAPITOLA

(…) to

10 A Žádostivost pravila: „Neviděla jsem tě sestupovat, ale teď tě vidím vystupovat. Proč lžeš, když patříš ke mně?“

11 Duše odpověděla a řekla: „Viděla jsem tě. Ty jsi mě neviděla, ani jsi mě nepoznala. Sloužila jsem ti jako roucho a tys mne nepoznala.“

12 Když to dořekla, odešla s velkou radostí.

13 Znovu přišla ke třetí mocnosti, která je nazývána ‚Nevědomost‘.

14 Mocnost se ptala duše říkajíc: „Kam jdeš? Jsi spoutána ve špatnosti. Když jsi spoutána, tak nesuď.“

15 A duše řekla: „Proč ty soudíš mne, když já tebe neposuzuji?

16 Byla jsem spoutána, přestože jsem nikoho nespoutala.

17 Nebyla jsem poznána, ale poznala jsem, že všechno se rozpadá, jak věci pozemské, tak i nebeské.“

18 Když duše překonala třetí mocnost, vystoupila vzhůru a spatřila čtvrtou z mocností, která měla sedm podob.

19 První podobou je temnota, druhou žádostivost, třetí nevědomost, čtvrtou je rozrušení smrti, pátou je království těla, šestou je pošetilá moudrost těla, sedmou je hněvivá moudrost. Toto je sedm mocností hněvu.

20 Ptají se duše: „Odkud jsi přišla, vražednice lidí, nebo kam jdeš, přemožitelko kosmu?“ 21 Duše odpověděla a řekla: „Co mne poutalo, bylo zničeno a co mne obklopovalo, bylo překonáno a 22 moje žádostivost skončila a nevědomost zahynula.

23 V eónu jsem byla uvolněna ze světa a ve tvaru z tvaru a z pouta zapomnění, které je pomíjivé.

24 Od této chvíle dosahuji odpočinutí času, doby, eónu v mlčení.“

IX. KAPITOLA

1 Když to Marie dořekla, zmlkla, neboť až dosud s ní hovořil Spasitel.

2 Odpověděl však Ondřej a řekl k bratřím: „Povězte, co chcete říct na to, co nám vyprávěla. Já vůbec nevěřím, že to řekl Spasitel. Tyto nauky jsou jistě (plné) divných myšlenek.“

3 Petr odpověděl a mluvil, co se týče těchto věcí, stejně.

4 Otázal se jich ohledně Spasitele: „Mluvil opravdu důvěrně se ženou a ne otevřeně s námi? Máme se snad všichni obrátit a poslouchat ji? Dal přednost jí před námi?“

5 Tehdy se Marie rozplakala a řekla Petrovi: „Můj bratře Petře, co si to myslíš? Domníváš se, že jsem si to ve svém srdci vymyslela, nebo že lžu o Spasiteli?“

6 Odpověděl Lévi a řekl Petrovi: „Petře, ty jsi byl vždycky vznětlivý.

7 Teď tě vidím přít se se ženou jako s nepřítelem.

8 Ale kdyby ji Spasitel učinil toho hodnou, kdo jsi pak věru ty, že ji zavrhuješ? Spasitel ji jistě velmi dobře znal.

9 Proto ji miloval více než nás. Spíše se styďme a oblečme dokonalého člověka a rozejděme se tak, jak nám přikázal a kázejme evangelium, nestanovujme žádná jiná nařízení nebo jiné zákony, než řekl Spasitel.“

10 Když si to vyslechli, začali chodit (po kraji), zvěstovali a kázali.

 

KE STAŽENÍ: Evangelium Marie Magdalské (formát pdf)
 

Zdroje:
Nakladatelství Vyšehrad (J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.)
The Gnostic Society Library (W. W. Isenberg: The Gospel According to Mary Magdalene)
The Nazarene Way (The Gospel of Mary Magdalene)
Early Christian Writings (The Gospel of Mary)
Wikipedia (Gospel of Mary)
Mýty a skutečnost (Marie Magdalská)
 

Další články v rubrice:

1.1.2005

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference