mapa stránek || vyhledávání

Evangelium Oxyrhynchus 840

Mapa severní části Egypta s polohou hlavního města Káhiry, přístavního města Alexandrie a archeologického naleziště Oxyrhynchus.

Jediný zlomek s textem tohoto evangelia se dochoval na malém a z obou stran popsaném papyru nalezeném v prosinci 1905 u středoegyptského města Oxyrhynchus asi 160 kilometrů jihozápadně od Káhiry. Oxyrhynchus byl v prvních staletích regionálním centrem s šesti tisíci obyvateli. Dnes na stejném místě ve vesnici el-Bahnasa žije několik desítek lidí.

Lokalitu proslavily archeologické objevy britských vědců, jejichž pozornost se od roku 1897 soustředila na bývalou skládku odpadků, kam byly ve starověku vyhazovány tisíce nepotřebných rukopisů. Mezi množstvím fragmentů byl nalezen také drobným písmem popsaný list o velikosti 8,8 x 7,4 centimetru. Celkem 45 řádků textu je úryvkem z evangelia, které nelze přiřadit k žádné dnes známé biblické nebo apokryfní literatuře. Papyrus byl pravděpodobně nošen zavěšený kolem krku jako amulet. Vznikl ve 4. století a jako předloha mu posloužil neznámý spis nejspíše z první poloviny 2. století (100-160).

Zachovaný text evangelia popisuje setkání Ježíše s veleknězem. Farizeus Lévi vytýká Ježíši a jeho učedníkům, že se před vstupem do chrámu neumyli. Ježíš mu odpovídá otázkou: „A ty, který jsi také tady v chrámu, jsi čistý?“ V dalším proslovu odmítá farizeovy výhrady a vysvětluje, že není důležitá vnější čistota, protože ta nic nevypovídá o čistotě nitra. Skutečná očistná voda života věčného proudí od Boha z nebe.

Po slohové i obsahové stránce se tato pasáž podobá novozákonním evangeliím (zajímavé pro srovnání – Matoušovo evangelium 15,1-20 a Markovo evangelium 7,1-23).
 

CELÝ ZLOMEK

„…dříve, než by ukřivdil, chytře si vše rozmyslí. Dejte si pozor, aby vás nečekal stejně bolestný osud jako je. Neboť zločincům mezi lidmi se dostává odplaty nejen mezi živými, ale také podstupují trest a velká muka.“

A sebrav je s sebou, odešel na místo očisty a procházel se po chrámu. A tam nějaký velekněz z farizeů, jmenoval se Lévi, přišel k němu a řekl Spasiteli:

„Kdo ti dovolil chodit po tomto místě očisty a dívat se na tyto svaté nástroje, když ses nevykoupal? (Ani) tvoji učedníci si neomyli nohy! A teď, když jsi špinavý, se procházíš tímto čistým prostranstvím v chrámu, kam může vstoupit pouze člověk, který se vykoupal a vyměnil si šaty! A ani ten se neodvažuje pohlédnout na tyto svaté nástroje!“

Spasitel, (který) stál se svými učedníky poblíž, mu odpověděl: „A ty, který jsi také tady v chrámu, jsi čistý?“

Farizeus mu řekl: „Já jsem čistý, neboť jsem se vykoupal v Davidově rybníku. Sestoupil jsem do rybníku po jedněch stupních a vystoupil po druhých. Pak jsem si oblékl bílé a čisté šaty. A přišel jsem a podíval se na tyto svaté nástroje.“

Spasitel mu odpověděl a řekl: „Běda slepým lidem, kteří nevidí! Vykoupal ses v tekoucí vodě, kde se psi a vepři válejí ve dne i v noci? A když ses sám umyl, čistil si kůži z vnějšku. Stejně se i nevěstky a pištkyně mažou (olejem), myjí se a čistí, když se přikrašlují, aby vzbudily žádostivost mužů, ale uvnitř jsou plné škorpiónů a všelijaké špatnosti. Já však a moji učedníci, o kterých říkáš, že jsme se neumyli, jsme se vykoupali ve vodách života věčného, které proudí od Boha z nebe. Běda však těm…“

 

KE STAŽENÍ: Evangelium Oxyrhynchus 840 (formát pdf)
 

Zdroje:
Nakladatelství Vyšehrad (J. Dus, P. Pokorný: Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy I.)
Early Christian Writings (The Oxyrhynchus 840 Gospel)
TextExcavation (Papyrus Oxyrhynchus 840)
Wikipedia (Oxyrhynchus Gospels)
POxy: Oxyrhynchus Online
 

Další články v rubrice:

2.9.2005

Magazín Gnosis - informace pro ty, kdo hledají poznání - provozovatel: Libor Kukliš, 2004 - 2024

Pro články čtenářů je vyhrazena sekce Hledání Světla. Máte-li zájem o publikování svého článku, pište na e-mail info@gnosis.cz.

Přebírání článků je možné po předchozí domluvě a pod podmínkou uvedení zdroje (tím se rozumí uvedení jména autora a příslušného odkazu).

Tento web používá jen nezbytně nutná cookies, která jsou zákonem povolena bez odsouhlasení.

Odkazy:

Slunovrat Agentura BYTÍ Bylinkové království PERSONÁLNÍ BIODYNAMIKA AOD - průvodce transformací Rahunta Česká Konference